10 Best Female Arm Wrestlers in India

10. Suman Kumari

9. Suman Rani 

8. Saniya Shaikh 

7. K.Lalhriatpuii  

6. Madhura Hassan 

5. Parmpreet Kaur 

4. Karishma Kapoor

3. Jincy Jose

2. Yogesh Choudhary

1. Chetna Sharma